หน่วยงาน จำนวนยืม (คน) จำนวนคืน (คน) ยอดเงินยืม ยอดเงินคืน
00040:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 75 66 643570 46275.2 รายละเอียด
10673:โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 10 3 174964 3671.3599999999997 รายละเอียด