หน่วยงาน จำนวนยืม (คน) จำนวนคืน (คน) ยอดเงินยืม ยอดเงินคืน
10673:โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 10 3 174964 3671.3599999999997 รายละเอียด