ปีงบประมาณ เรื่อง จำนวนเอกสารแนบ user
2565 เอกสารผลการดำเนินงาน สธ จ.อุตรดิตถ์ ปี 2565 (ข้อมูล 8 เดือน) (เล่ม 2) 2 strategy1 รายละเอียด
2565 เอกสารตรวจราชการ จ.อุตรดิตถ์ ปี 2565 รอบที่ 2 (เล่ม 1) 1 strategy1 รายละเอียด
2565 เอกสารผลการดำเนินงาน สธ จ.อุตรดิตถ์ ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 (เล่ม 2) 1 strategy1 รายละเอียด
2565 เอกสารตรวจราชการ จ.อุตรดิตถ์ ปี 2565 รอบที่ 1 (เล่ม 1) 1 strategy1 รายละเอียด