ปีงบประมาณ เรื่อง จำนวนเอกสารแนบ user
2565 แผนกลยุทธ์ สสจ.อุตรดิตถ์ ปี 2565 2 strategy1 รายละเอียด
2565 งานสุขศึกษา 1 strategy1 รายละเอียด
2565 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 1 strategy1 รายละเอียด
2565 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 4 strategy1 รายละเอียด
2565 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.) 3 strategy1 รายละเอียด
2565 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (อนว.) 5 strategy1 รายละเอียด
2565 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 8 strategy1 รายละเอียด
2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 7 strategy1 รายละเอียด
2565 โรงพยาบาลบ้านโคก 10 strategy1 รายละเอียด
2565 โรงพยาบาลฟากท่า 7 strategy1 รายละเอียด
2565 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 5 strategy1 รายละเอียด
2565 โรงพยาบาลทองแสนขัน 8 strategy1 รายละเอียด
2565 โรงพยาบาลพิชัย 7 strategy1 รายละเอียด
2565 โรงพยาบาลลับแล 7 strategy1 รายละเอียด
2565 โรงพยาบาลน้ำปาด 8 strategy1 รายละเอียด
2565 โรงพยาบาลท่าปลา 8 strategy1 รายละเอียด
2565 โรงพยาบาลตรอน 7 strategy1 รายละเอียด
2565 กลุ่มกฎหมาย 1 strategy1 รายละเอียด
2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 4 strategy1 รายละเอียด
2565 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2 strategy1 รายละเอียด
2565 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(NCD) 11 strategy1 รายละเอียด
2565 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 14 strategy1 รายละเอียด
2565 รวมแผนยุทธศาสตร์+แผนกลยุทธ์ปี61-64 4 strategy3 รายละเอียด
2565 แผนกลยุทธ์ สสจ.อต ปี64 1 strategy3 รายละเอียด
2565 แผนกลยุทธ์ สสจ.อต ปี62 1 strategy3 รายละเอียด
2565 แผนกลยุทธ์ สสจ.อต ปี63 1 strategy3 รายละเอียด
2565 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 5 strategy1 รายละเอียด
2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน 10 strategy1 รายละเอียด
2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล 10 strategy1 รายละเอียด
2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด 9 strategy1 รายละเอียด
2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา 9 strategy1 รายละเอียด
2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน 9 strategy1 รายละเอียด
2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก 10 strategy1 รายละเอียด
2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย 10 strategy1 รายละเอียด
2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 6 strategy1 รายละเอียด
2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า 6 strategy1 รายละเอียด
2565 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 8 strategy1 รายละเอียด
2565 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 20 strategy1 รายละเอียด
2565 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 6 strategy1 รายละเอียด