ปีงบประมาณ เรื่อง จำนวนเอกสารแนบ user
2564 สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ 1 strategy1 รายละเอียด
2564 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 3 strategy1 รายละเอียด
2564 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 9 strategy1 รายละเอียด
2564 โรงพยาบาลลับแล 6 strategy1 รายละเอียด
2564 โรงพยาบาลฟากท่า 4 strategy1 รายละเอียด
2564 โรงพยาบาลพิชัย 4 strategy1 รายละเอียด
2564 โรงพยาบาลบ้านโคก 9 strategy1 รายละเอียด
2564 โรงพยาบาลน้ำปาด 5 strategy1 รายละเอียด
2564 โรงพยาบาลท่าปลา 4 strategy1 รายละเอียด
2564 โรงพยาบาลทองแสนขัน 3 strategy1 รายละเอียด
2564 โรงพยาบาลตรอน 5 strategy1 รายละเอียด
2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล 10 strategy1 รายละเอียด
2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 10 strategy1 รายละเอียด
2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า 10 strategy1 รายละเอียด
2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย 13 strategy1 รายละเอียด
2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก 14 strategy1 รายละเอียด
2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด 15 strategy1 รายละเอียด
2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา 11 strategy1 รายละเอียด
2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน 12 strategy1 รายละเอียด
2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน 10 strategy1 รายละเอียด
2564 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 1 strategy1 รายละเอียด
2564 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 5 strategy1 รายละเอียด
2564 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด 6 strategy1 รายละเอียด
2564 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 7 strategy1 รายละเอียด
2564 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 17 strategy1 รายละเอียด
2564 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3 strategy1 รายละเอียด
2564 กลุ่มกฎหมาย 2 strategy1 รายละเอียด
2564 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2 strategy1 รายละเอียด
2564 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 12 strategy1 รายละเอียด
2564 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 1 strategy1 รายละเอียด
2564 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 9 strategy1 รายละเอียด
2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 9 strategy1 รายละเอียด
2564 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 9 strategy1 รายละเอียด
2564 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 19 strategy1 รายละเอียด
2564 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 16 strategy1 รายละเอียด