ปีงบประมาณ เรื่อง จำนวนเอกสารแนบ user
2565 โครงสร้างกลุ่มงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 strategy1 รายละเอียด
2565 สรุปผลการดำเนินงาน สธ ปี 2564 (12 เดือน) 1 strategy1 รายละเอียด
2565 รวมแผนยุทธศาสตร์+กลยุทธ์ สสจ.อต ปี61-64 4 strategy3 รายละเอียด
2565 สรุปผลงานประจำปีสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560 1 strategy3 รายละเอียด
2565 สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2559 1 strategy1 รายละเอียด