372

เรื่องใน 7 วัน

เฉลี่ย 41.57 เรื่อง/วัน
หนังสือกลุ่มงานลงรับ 7 วันล่าสุด

หนังสือปกติ: 326

หนังสือด่วน: 1

หนังสือด่วนมาก: 1

หนังสือด่วนที่สุด: 44

หนังสือไม่ใช้โดยกลุ่มงาน

หนังสือทั้งหมดปี 2564

11910

เรื่อง

เลขาลงรับวันนี้

66

ด่วนที่สุด ทั้งหมด

1644

เสนอเลขาด่วนที่สุด

1581

เปรียบเทียบหนังสือลงรับ พ.ศ. 2564

เปรียบเทียบหนังสือติดตาม พ.ศ. 2564

สรุปการรับหนังสือจากงานเลขา

รหัส ชื่อกลุ่มงาน
หนังสือกลุ่มงาน
เลขาลงรับ
หนังสือติดตาม
ติดตามแล้วเสร็จ
1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2556
2343
6
2
2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1245
1181
23
1
3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
272
239
2
0
4 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
875
836
2
0
5 กลุ่มงานประกันสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
406
367
2
0
6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
295
282
5
0
7 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
563
548
2
0
8 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
83
79
1
0
9 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
247
240
1
0
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2527
2408
2
0
11 กลุ่มกฎหมาย
163
147
3
1
779 สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
9
9
1
0
783 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
219
213
1
0
784 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
546
485
0
0
790 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
181
166
0
0
791 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
29
27
0
0
793 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
1436
1384
2
1
800 งานสุขศึกษา
8
6
0
0
รวม
11660
10960
53
5