392

เรื่องใน 7 วัน

เฉลี่ย 44.86 เรื่อง/วัน
หนังสือกลุ่มงานลงรับ 7 วันล่าสุด

หนังสือปกติ: 339

หนังสือด่วน: 0

หนังสือด่วนมาก: 0

หนังสือด่วนที่สุด: 53

หนังสือไม่ใช้โดยกลุ่มงาน

หนังสือทั้งหมดปี 2565

11718

เรื่อง

เลขาลงรับวันนี้

47

ด่วนที่สุด ทั้งหมด

1478

เสนอเลขาด่วนที่สุด

1391

เปรียบเทียบหนังสือลงรับ พ.ศ. 2565

เปรียบเทียบหนังสือติดตาม พ.ศ. 2565

สรุปการรับหนังสือจากงานเลขา

รหัส ชื่อกลุ่มงาน
หนังสือกลุ่มงาน
เลขาลงรับ
หนังสือติดตาม
ติดตามแล้วเสร็จ
1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2694
2321
2
0
2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1658
1516
45
3
3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
317
207
2
1
4 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
395
332
7
1
5 กลุ่มงานประกันสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
635
578
2
0
6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
390
367
18
3
7 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
356
313
6
1
8 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
105
88
4
0
9 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
467
442
10
1
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2301
2251
10
3
11 กลุ่มกฎหมาย
168
132
12
0
779 สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
4
1
0
0
783 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
340
334
8
0
784 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
116
66
1
1
792 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน
313
265
0
0
793 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
1115
1107
19
6
800 งานสุขศึกษา
64
50
1
0
802 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
110
107
2
0
803 กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุขและศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ
120
106
1
0
รวม
11668
10583
150
20